Kalendarz

P W Ś C P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Znajdź nas na:

Oferta

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym.

Placówka działa w oparciu o akty prawne:

 • Ustawę o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze,Ustawę z dnia 12 lutego 2010r o zmianie ustawy o pomocy społecznej i niektórych ustaw (Dz.U.z 2010r. Nr 40, poz.229)
 • Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.
  (Dz. U. nr 111, poz. 535 ze zm.)
 • Ustawę o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r.
  (Dz.U nr 142 z 2001r. ze zm.) oraz na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Od Placówka jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Głównym celem naszych działań jest podtrzymywanie efektów leczenia, integracja ze środowiskiem lokalnym, przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych pojawiających się zwłaszcza w związku z wykluczeniem społecznym.
Mamy również za zadanie wspierać użytkowników Domu w rozwijaniu umiejętności samopomocy, w ich dążeniu do usamodzielnienia. Osobom chcącym korzystać z usług ŚDS oferujemy kontakt z terapeutami zajęciowym, instruktorami terapii zajęciowej, psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, asystentem osoby niepełnosprawnej i pielęgniarką.
Działalność placówki jest wielokierunkowa. Odbywające się u nas treningi mają na celu poprawę funkcjonowania uczestnika w niezbędnych dziedzinach życia dlatego też zanim zostanie podjęta decyzja,w których zajęciach podopieczny powinien uczestniczyć jest dokładna analiza jego potrzeb, a jednocześnie możliwości. Wspólnie z uczestnikiem, zespół wspierająco – aktywizujący decyduje jakie formy terapii są dla danej osoby niezbędne.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest Domem typu AB. Placówka pracuje na dwóch odrębnych programach dla typu A i dla typu B.


Typ A

Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy typu A skierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi. Nasz dom realizuje swoje zadania poprzez różnorodne formy zajęć dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych jest uzupełnieniem leczenia farmakologicznego, umożliwia zmniejszenie liczby i intensywności nawrotów choroby.
Zadaniem placówki jest wspieranie uczestników w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych w szczególności w zakresie terapii i rehabilitacji psychofizycznej i integracji społecznej.


Cel funkcjonowania ŚDS typu A

Celem działalności ŚDS typu A jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego psychicznego. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin poprzez integrację ze zdrową częścią społeczeństwa.


Cele szczegółowe:

Działania wspierająco-terapeutyczno-rehabilitacyjne – polegające na systemie skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, terapeutycznych, wychowawczych, umożliwiających uczestnikowi w miarę samodzielną egzystencję. Kształtowanie umiejętności z zakresu samoobsługi polegającej na odtwarzaniu utrwalonych umiejętności oraz odbudowywaniu utraconych zachowań związanych z kontaktem z innymi osobami.

W celu podtrzymywania umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu poza ŚDS prowadzone są następujące zajęcia terapeutyczne:


Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych – polega na:

 • odtwarzaniu, utrwalaniu umiejętności związanych z dokonywaniem opłat, pisaniu pism urzędowych i nabywaniu umiejętności w realizowaniu innych ważnych, życiowych spraw,
 • nauka zasad prawidłowych zachowań w miejscach publicznych, utrwalanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach partnerstwa i otwartości,
 • wyrabianie umiejętności asertywnych zachowań, (adekwatnych reakcji na pochwałę, krytykę, asertywnej odmowy, umiejętność poszanowania granic własnych i innych osób itp.),
 • motywowanie do nawiązywania kontaktów społecznych, umiejętności rozwiązywania konfliktów (mediacje, negocjacje, kompromis).


Trening budżetowy:

 • wyrabianie umiejętności planowania wydatków,
 • odtwarzanie i kształtowanie umiejętności planowania opłat,
 • nauka planowania racjonalnego dokonywania zakupów.


Trening kulinarny:

Instruktor treningu kulinarnego prowadzi terapię pod kątem rozpoznawania poszczególnych produktów, przygotowania posiłków z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia. Uczy higieny w kontaktach z żywnością, estetycznego nakrywania do stołu oraz podawania potraw. Ponadto przy pomocy terapeuty podopieczni uczą się obsługi sprzętu gospodarstwa domowego.


Trening higieniczny:

Głównym tematem tych zajęć jest dbałość o higienę osobistą oraz czystość w miejscu zamieszkania. Zajęcia odbywają się indywidualnie i grupowo, mają charakter (praktyczny i teoretyczny).


Pracownia stolarska (techniczna):

Głównym celem jest nauka podstawowych umiejętności związanych z naprawą uszkodzonego sprzętu gospodarstwa domowego m.in. półek, zamków, szafek itp. W ramach zajęć podopieczni uczą się oprawiania obrazów, wykonywania drewnianych skrzynek, mebli ogrodowych, półek na książki itp.


Pracownia krawiecka:

Podstawowym zajęciem jest obsługa maszyny do szycia, naprawa odzieży i inne czynności krawieckie. Osoby przebywające w pracowni krawieckiej często przygotowują się do pracy w zakładach pracy chronionej.


Zajęcia plastyczne:

Mają na celu stworzenie atmosfery ciszy, spokoju, która sprzyja uzyskaniu przez uczestników zajęć równowagi emocjonalnej. Podopieczni uczą się poznawania nowych technik plastycznych, rozwijają swoje umiejętności tworzenia wzrokowego, intelektualno-refleksyjnego, wyobrażeniowego, poznawania gamy kolorów oraz tworzenia kompozycji.


Choreoterapia, muzykoterapia, zajęcia teatralne:

Mają na celu rozwijanie wrażliwości estetycznej, aktywizacji emocjonalnej, rozwijanie dyspozycji twórczych przez uczestnictwo w różnych formach improwizacji. Zajęcia uczą odreagowywania trudnych do ujawnienia emocji. Praca na zajęciach teatralnych stwarza możliwość „odkrycia się na nowo”, pozwala na własną interpretację przekazywanych treści, zgodnie z własnymi odczuciami.


Zajęcia o charakterze terapeutycznym:

Trening umysłu - uczestnicy pracują indywidualnie bądź grupowo z pedagogiem, psychologiem, terapeutami. Najczęściej stosowane zadania mające usprawnić procesy pamięci, logicznego myślenia to kalambury, szachy, rebusy, konkursy wiedzy z różnych dziedzin.
Relaks – zajęcia prowadzone przez psychologa, terapeutów, z wykorzystaniem elementów jogi, muzykoterapii, terapii kolorem.


Zajęcia z psychologiem:

Terapia indywidualna ukierunkowana na pomoc w rozwiązywaniu problemów, także w sytuacjach kryzysowych oraz terapia grupowa nastawiona na integrację grupy, porawę komunikacji interpersonalnej, wzrost samooceny, akceptacji. Prowadzona jest także terapia rodzin – rozwiązywanie pojawiających się problemów wynikających z opieki nad osobą chorą psychicznie bądź niepełnosprawną intelektualnie.


Zajęcia edukacyjne:

W zakresie funkcji terapeutycznej są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika. Mają na celu nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z uczestnikiem, usprawnić zaburzone funkcje, kompensować braki w zakresie rozwoju umysłowego. Dążą do rozwoju zainteresowań i akceptacji samego siebie.


Zajęcia z pedagogiem:

Pedagog dokonuje wstępnie diagnozy potrzeb dla uczestników (pod kątem terapii pedagogicznej), udzielając na tej podstawie specjalistycznego wsparcia. Zajęcia odbywają się codziennie (grupowo i indywidualnie). Głównym celem spotkań jest: ćwiczenie pamięci, rozwijanie procesów myślowych, poprzez stosowanie technik typu: zadania logiczne, gry, rebusy itp.


Biblioterapia:

Zajęcia grupowe w trakcie których uczestnicy zapoznają się z literaturą, czytają prasę – bieżące wiadomości, interpretują tekst, uczą się czytać ze zrozumieniem, poszerzają wiedzę.


Zajęcia komputerowe:

Prowadzone są jeden raz w tygodniu, uczestnicy zajęc uczą się podstawowych zasad obsługi komputera, korzystania z programów oraz Internetu.


Terapia ruchem:

Zajęcia odbywają się codziennie, jest to terapia niezbędna w celu poprawy sprawności fizycznej, kondycji ruchowej. Poprzez te zajęcia uczestnicy nabierają pewności siebie, rozładowują stres.


Rehabilitacja

Zajęcia odbywają się codziennie pod kierunkiem kadry medycznej (pielęgiarka). Do rehabilitacji stosowane są urządzenia m.in. fotele masujące, naświetlanie lampą bioptron, urządzenia usprawniające fizycznie typu steper, bieżnia, rowerek, ławeczka, atlas itp. (uczestnicy korzystają z zabiegów i urządzeń usprawniających zgodnie ze wskazaniami lekarza).


Trening lekowy:

Cel: angażowanie uczestników do samodzielności, własnego udziału w leczeniu poprzez edukowanie pod kątem profilaktyki zdrowotnej. Uczestnik otrzymuje dokładne informacje o działaniu przepisanych przez lekarza prowadzącego leków i poznaje zasady ich przyjmowanie.


Zajęcia świetlicowe:

Uczą umiejętności współpracy w grupie, relacji interpersonalnych, wytwarzają pozytywne więzi emocjonalne pomiędzy uczestnikami i terapeutami.


Praca socjalna:

Systematyczna współpraca z pracownikiem socjalnym uczy uczestników poruszania się w sferze socjalno-bytowej, zachowania w niejasnej, skomplikowanej nowej sytuacji, która może zaważyć na ich dalszym funkcjonowaniu.


Eliminowanie i zapobieganie pogłębiania się deficytów funkcjonowania w wyniku choroby.

 • wczesne interwencje w okresach nawrotów choroby (wizyty u lekarza),
 • wsparcie psychiczne i łagodzenie napięć emocjonalnych (zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, pedagogiem, terapeutami, pomoc ze strony grup samopomocowych);
  - zapobieganie niepełnosprawności „społecznej” z powodu choroby psychicznej.
 • zaspokojenie potrzeb fizycznych i psychicznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi aby miały poczucie bezpieczeństwa i zachowany szacunku do samego siebie,
 • umożliwienie zdobycia kompetencji społecznych oraz sprawności funkcjonalnych niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym, w zależności od schorzenia i stopnia niepełnosprawności (rehabilitacja, kursy, szkolenie, aktywizacja zawodowa, sprzęt terapeutyczno-rehabilitacyjny itp.)
 • pomoc w zakresie polepszenia warunków socjalno-bytowych i adaptacji w społeczeństwie, wzmacnianie poczucia własnej wartości.Typ B

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B jest ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych od 18 roku życia i powyżej z niepełnosprawnością intelektualną. Upośledzenie umysłowe współcześnie określa się jako kategorie nie tylko rozwoju intelektualnego lecz również poszczególnych sprawności w tym: emocjonalnych, społecznych i motorycznych.

Placówka prowadząc terapię powinna pamiętać, iż nie może mieć charakteru izolacyjnego w relacjach uczestnik- ŚDS a jego otoczenie (rodzinne, koleżeńskie, sąsiedzkie).


Cel funkcjonowania ŚDS typu B.

Celem procesu terapii dla osób upośledzonych umysłowo jest rozwijanie niektórych funkcji organizmu i zdolności adaptacyjnych niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym a w szczególności zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej a także ich integracji społecznej.

Cele szczegółowe:

Działania wspierająco- terapeutyczno- rahabilitacyjne- zmierzają do zwiększenia zaradności życiowej uczestników. Rozwijają funkcje poznawcze, budują poczucie własnej wartości, pewności siebie. Doprowadzają do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego oraz sprawności motorycznych.


W ramach ŚDS typu B prowadzone są następujące zajęcia:

Trening budżetowy - uczy posługiwania się pieniędzmi , uczestnicy zapoznają się z bieżącymi cenami artykułów , planują wydatki i zakupy.


Trening kulinarny - polega na uczeniu się samodzielnego przygotowywania posiłków z uwzględnieniem zasady zdrowego żywienia. Podstawą treningu jest higiena, czystość, kultura jedzenia. Przygotowany posiłek podawany jest codziennie do spożycia. Trening higieniczny- zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny. Na zajęciach uczestnicy uczą się: dbałości o swój wygląd, podstawowych czynności związanych z czystością w miejscu zamieszkania i przebywania, wprowadzani są w zasady zdrowego stylu życia ( ruch, odżywianie, unikanie używek).


Pracownia krawiecka - uczestnicy nabywają umiejętności związanych z naprawą odzieży, które mogą przydać się w życiu codziennym. Ponadto rozwijają swoją wyobraźnię, umiejętności związane z obsługą maszyny do szycia (często te umiejętności wykorzystują w zakładach pracy chronionej, do których za naszym pośrednictwem są kierowani). Wykazują się kreatywnością, wyobraźnią- z małych kawałków tkanin potrafią uszyć kolorowe , maskotki, barwne poduszki, serwety itp.


Pracownia stolarska - (techniczna)- uczestnicy nabywają podstawowych umiejętności począwszy od: wbijania gwoździ do naprawy uszkodzonego sprzętu typu: szafka, półka. Wykonują ramy do obrazów, puzderka, uczą się naprawiać krany , itp..


Zajęcia plastyczne - usprawniają manualnie, pobudzają wyobraźnię. Za pomocą barw przelewają na płótno, karton swoje odczucia, stany emocjonalne. Stosowane techniki to: obrazy olejne, grafika, pastele, linoryt collage, masa solna, rzeźba. Pracownia plastyczna uczy: cierpliwości, dążenie do celu (wykonanie pracy do końca), wiary w siebie.


Zajęcia muzyczne - miłośnicy muzyki, nauki gry na instrumentach, chętni są do uczestniczenia w zajęciach wokalnych codziennie korzystają z możliwości cieszenia się pięknem muzyki. Na zajęciach zapoznają się z twórczością znanych kompozytorów, zespołów, wokalistów. Muzyka, narzucając w czasie zajęć wszystkim uczestnikom jednakowe tempo, rytm, nastrój, niweluje indywidualne wypływające z upośledzenia i zaburzeń zachowania reakcje i pomaga we współdziałaniu.


Choreoterapia - prowadzona jest raz w tygodniu. Są to: zabawy rytmiczno- muzyczne polegają na słuchaniu muzyki, ilustrowaniu jej umownym rytmem i ruchem. Doznania w trakcie tych zajęć dają uczestnikom sposobność doświadczania muzyki i ruchu jako wartości pomagającej w rozwijaniu twórczej i harmonijnej osobowości.


Zajęcia teatralne prowadzone są przez terapeutę zajęciowego od muzykoterapii i choreoterapii. Praca na zajęciach daje możliwość uczenia się współżycia w grupie, tolerancji. Uczestnicy pokonują nieśmiałość mają możliwość "odkrycia się na nowo". Teatr pozwala im na ujawnienie swoich emocji. Poprzez zajęcia docieramy do nich w sferze psychicznej i emocjonalnej.


Terapia psychologiczna- prowadzi do budowania pozytywnego obrazu siebie, stymuluje i rozwija umiejętności związane ze współżyciem społecznym, powoduje pozytywną ocenę własnej wartości, poprawia kontakty społeczne. Uczestnicy z psychologiem pracują indywidualnie i grupowo. Najczęściej stosowane techniki to: ćwiczenie pamięci, pobudzenie wyobraźni, logicznego myślenia.


Relaks - powodujący obniżanie napięcia lekowego. Stosowane metody treningu relaksacyjnego przez psychologa, terapeutów to: yoga, terapia kolorem, wizualizacja, muzykoterapia.


Zajęcia edukacyjne -mają na celu kreowanie pozytywnego, realnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przeciwdziałanie stereotypom i błędnym schematom postrzegania tej grupy przez społeczeństwo. Szerzenie wiedzy o świecie, rozwój zainteresowań, jak również uświadamianie własnego stanu osobowości i jego akceptacji.


Zajęcia pedagogiczne - odbywają się codziennie w sposób indywidualny i grupowo, celem głównym zajęć jest: rozwijanie procesów myślowych, koncentracji myślenia, poprawy pojemności pamięci, ćwiczenia pamięci. Stosowane techniki to:zabawy, rebusy, zadania logiczne, itp.


Biblioterapia - odbywa się grupowo jeden raz w tygodniu. Cele to; zapoznanie się z literaturą , prasą. Wyrabianie umiejętności interpretacji tekstu, czytania ze zrozumieniem.


Zajęcia komputerowe - odbywają sie raz w tygodniu. Zajęcia uczą podstawowej obsługi komputera. Program dostosowany jest do stopnia niepełnosprawności i możliwości uczestnika. Celem zajęć jest: nabywanie nowych umiejętności, praca nad poprawa koncentracji, podwyższenie poczucia własnej wartości.


Zajęcia interpersonalne - odbywają się raz w tygodniu, prowadzone są przez pracownika socjalnego- (asystenta osoby niepełnosprawnej). Zajęcia uczą nabywania kompetencji, które są warunkiem umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi. Celem zajęć jest:

 • uświadomienie roli aktywnego słuchania w procesie porozumiewania się
 • budowanie pozytywnych komunikatów
 • poznawanie barier komunikacyjnych i ich wpływ na proces porozumiewania się
 • Terapia ruchem - poprawia sprawność fizyczną, kondycje ruchową, rozładowuje stres, relaksuje. Uczestnicy nabierają pewności siebie. Terapia ruchem odbywa sie pod okiem kadry medycznej (pielęgniarka), zgodnie z zaleceniami lekarzy. Stosowane urządzenia usprawniające fizycznie to: rowerek, steper, bieżnia, atlas, codzienna gimnastyka, tenis stołowy, piłka ręczna itp. Zajęcia odbywają się codziennie.


  Trening lekowy - cel: edukowanie uczestników związane z farmakoterapią. Edukacja pod kątem profilaktyki zdrowotnej.

  Eliminowanie i zapobieganie pogłębianie się deficytów funkcjonowania w wyniku upośledzenia.

  • dla osób upośledzonych o stopniu lekkim i umiarkowanym polega na nauce rozwijania i podtrzymywania umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
  • dla osób z upośledzeniem znacznym- terapia i rehabilitacja pod kątem umacniania procesów orientacyjno-poznawczych, intelektualnych, emocjonalnych, motywacyjnych i wykonawczych (praca indywidualna z pedagogiem).
  • zaspokojenie potrzeb fizycznych i psychicznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie aby miały poczucie bezpieczeństwa, uznania i zachowania szacunku do samego siebie.
  • ukierunkowanie terapii w celu zdobycia kompetencji społecznych oraz sprawności funkcjonalnych niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym, w zależności od stopnia uposledzenia (rehabilitacja, aktywizacja zawodowa, sprzęt terapeutyczno- rehabilitacyjny).
  • pomoc w zakresie polepszenia warunków socjalno- bytowych ( dokładne rozpoznanie środowiska i potrzeb uczestnika przez pracownika socjalnego).  W ramach działalności ośrodka organizowane są spotkania integracyjne z rodzinami , ze społecznością lokalną, imprezy sportowe, wycieczki, wystawy prac wykonywanych przez uczestników oraz cykliczne spotkania ze społecznością lokalną w czasie Obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, „Drzwi Otwarte”, wiosenne pikniki organizowanych przez naszą placówkę. Te spotkania odbywają się zgodnie z planem na dany rok kalendarzowy.

  Na terenie ŚDS działają grupy samopomocowe, których zadaniem jest wzmacnianie więzi między uczestnikami, ich rodzinami przyjaciółmi. W ramach tych grup uczestnicy wspierają się w trudnych dla siebie momentach . Pomagają sobie przy remontach, przeprowadzkach, codziennych porządkach. Ustalają wspólne spędzanie czasu wolnego dla osób samotnych w dni świąteczne (grupy wspiera i nadzoruje: pracownik socjalny, kierownik ŚDS, pracownik gospodarczy, pielęgniarka).

  Na terenie ŚDS zatrudniony jest wykwalifikowany personel terapeutyczno- rehabilitacyjno-wspierający, merytorycznie przygotowany do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi upośledzonymi umysłowo (z wieloletnim doświadczeniem).
  Oferujemy także pomoc w postaci poradnictwa i wsparcia dla rodzin naszych uczestników.